Εφόσον έχετε την επάρκεια ή το πτυχίο ή την βεβαίωση περάτωσης σπουδών και έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας (βάση χρονιάς και όχι ημερομηνίας):

Υπουργείο παιδείας – Χορήγηση Αδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο. Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών επικυρωμένο αντίγραφο επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας

3.  Υπεύθυνη δήλωση

4.  Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης. [Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης]

5. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής

6. Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

7. Διπλότυπο είσπραξης υπέρ ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 30 €

Τα δικαιολογητικά τα καταθέτετε σε κάποιο γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (είτε περνάτε είτε τα στέλνετε) και για να βγει θα πάρει γύρω στις 20 μέρες και περνάτε πάλι από εκεί να το παραλάβετε (αν τυχόν έχετε βγάλει άδεια για άλλη γλώσσα προηγουμένως τότε το χαρτί μπορεί να είναι έτοιμο και σε μία μέρα καθώς τα στοιχεία σας θα είναι καταχωρημένα). Μπορείτε ενώ περιμένετε να μαζέψετε όλα τα δικαιολογητικά να ζητήσετε και από τα ΚΕΠ ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου ώστε να επιταχύνετε την διαδικασία μετά στο γραφείο της δευτεροβάθμιας.

Advertisements