Για να κάνετε ιδιαίτερα μαθήματα θα χρειαστεί να βγάλετε άδεια οικοδιδασκαλίας:

Υπουργείο παιδείας – Χορήγηση Aδειας Κατ’ οίκον Διδασκαλίας

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας

4. Υπεύθυνη δήλωση

5. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (όχι απόσπασμα) [Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης]

6. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλεια.

7. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α) για τους άνδρες

8. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας

9. Διπλότυπο είσπραξης ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 30 € από Δημόσιο Ταμείο.

Είστε ελεύθερος/η επαγγελματίας και (αυτο)ασφαλίζεστε στο ΤΕΒΕ. Φυσικά λίγοι το κάνουν αυτό καθώς δεν τους συμφέρει οικονομικά αφού τα έσοδα από τα ιδιαίτερα δεν επαρκούν. Έτσι κάνουν μαθήματα χωρίς να κόβουν αποδείξεις και συνεπώς δεν ακολουθούν οποιαδήποτε νομική διαδικασία (εννοείται πως παρανομούν).

Στα φροντιστήρια όμως χρειάζονται αναγκαστικά κάποιες διαδικασίες και υπάρχουν δύο φάσεις.

Αυτή της επάρκειας (αν έχετε C2, Sorbonne 2, για τα αγγλικά Proficiency αντίστοιχα) και αυτή της άδειας διδασκαλίας (όπου πάτε κατευθείαν σε αυτήν αν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου).

Advertisements