Πιστοποιεί τις πρώτες γνώσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα στοιχειώδες επίπεδο που καθιστά δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

1. Κατανόηση προφορικού λόγου: 20 λεπτά. Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα πολύ σύντομα ακουστικά κείμενα 3 λεπτών αναφερόμενα σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο φορές το κάθε ακουστικό)

2. Κατανόηση γραπτού λόγου: 30 λεπτά. Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα γραπτά κείμενα αναφερόμενα σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής

3. Παραγωγή γραπτού λόγου: 30 λεπτά. Εξέταση σε δύο μέρη

4. Παραγωγή προφορικού λόγου: 5 με 7 λεπτά προετοιμασία και 10 λεπτά εξέταση. Εξέταση σε τρία μέρη

DELF A1  –  Περιεχόμενο

Διάρκεια

Βαθμολογία

Ακουστική κατανόηση:

 

* Απάντηση σε ερωτήσεις τριών ή τεσσάρων σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές).

Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 3 λεπτά

20′

περίπου

/25

Γραπτή κατανόηση:

 

* Απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης τεσσάρων ή πέντε κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής

30′

/25

Γραπτή έκφραση:

 

* Εξέταση σε δύο μέρη:

– Συμπλήρωση ενός εντύπου προσωπικών στοιχείων

– Σύνταξη απλού μηνύματος σχετικά με κάποιο θέμα της καθημερινής ζωής

30′

/25

Προφορική έκφραση:

 


* Εξέταση σε τρία μέρη:

– Απλή συνομιλία

– Ανταλλαγή πληροφοριών

– Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων

5-7′ (εξέταση)

10′ (προετοιμασία)

/25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 20′

* Συνολικός Βαθμός: /100
* Βαθμολογία επιτυχίας
: 50/100
* Κατώτατη βαθμολογία ανά εξέταση
: 5/25

Θέμα εξετάσεων

Advertisements