Το παρακάτω πάρθηκε αυτούσιο από το: http://enotikiprotovouliavyronas.blogspot.com

Δεν είναι λίγες φορές που οι εργοδότες των Κέντρων Ξένων γλωσσών, και όχι μόνο, καταστρατηγούν την εναπομείνασα εργατική νομοθεσία και αρνούνται να καταβάλουν μέρος της άδειας και του επιδόματος άδειας στους εργαζόμενους. Επίσης, δεν διστάζουν να παρουσιάζουν τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας-διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα σαν ημέρες άδειας προκειμένου να μην καταβάλουν τις τακτικές αποδοχές. Οι συνάδελφοί μας θα πρέπει να γνωρίζουν, να υπερασπίζονται και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Οι εργαζόμενοι που συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται άδεια με αποδοχές (αποζημίωση άδειας) και επίδομα άδειας, ακόμα και αν απολυθούν ή αποχωρήσουν οικειοθελώς ή λήξει η σύμβασή τους.

Έτσι, κάθε μισθωτός (έμμισθος ή ημερομίσθιος-ωρομίσθιος) δικαιούται να λάβει ολόκληρη ή μέρος (ποσοστό) της ετήσιας κανονικής του άδειας, με αποδοχές, αναλόγως του χρόνου εργασίας του, από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι την 31/12 του διανυόμενου έτους, το οποίο ενδέχεται να είναι και έτος πρόσληψης.

Άδεια (αποζημίωση άδειας)

Αν αμειβόμαστε με ημερομίσθιο-ωρομίσθιο δικαιούμαστε 2 (μέσα) ημερομίσθια για κάθε 25 ημέρες εργασίας.

Όταν δεν είναι σταθερές ούτε οι ημέρες εργασίας, ούτε οι αποδοχές και οι ώρες απασχόλησης, όπως συμβαίνει συνήθως με τους περισσότερους καθηγητές στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, που εργάζονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, δικαιούμαστε 2 Μέσα Ημερομίσθια για κάθε 25 Ημέρες Εργασίας και θα εφαρμόσουμε τον παρακάτω εύχρηστο τύπο:

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ = (2 x ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ x ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ) / 25

Αν ένας καθηγητής εργάστηκε συνολικά για 384 ώρες (48 ημέρες, ανεξάρτητα αν συμπίπτουν με αργίες) με μεικτό ωρομίσθιο 11,00 ευρώ θα λάβει (2 x 384 ώρες x 11) / 25 = 337,92 ευρώ αποζημίωση άδειας.

Επίδομα αδείας

Kάθε χρόνο μαζί με την άδεια ή την αποζημίωση άδειας οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λαμβάνουν και το επίδομα άδειας. Το επίδομα άδειας υπολογίζεται όπως ακριβώς και οι αποδοχές άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να ξεπερνά σε καμία περίπτωση το μισό μισθό ή τα 13 (μέσα) ημερομίσθια και υπόκειται σε κρατήσεις 16% όπως και οι λοιπές αποδοχές (μισθός, δώρα, άδεια).

Θα εφαρμόσουμε, λοιπόν, όπως και με την αποζημίωση άδειας, τον εύχρηστο τύπο με τον παραπάνω περιορισμό εφόσον προκύψει:

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ = (2 x ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ x ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ) / 25

Στο παράδειγμα μας, ο συνάδελφος ωρομίσθιος που εργάστηκε συνολικά 384 ώρες (48 ημέρες εργασίας, ανεξάρτητα αν συμπίπτουν με αργίες) με μεικτό ωρομίσθιο 11,00 ευρώ θα λάβει (2 x 384 ώρες x 11) / 25 = 337,92 ευρώ. Ποσό που δεν υπερβαίνει τα 13 Μέσα Ημερομίσθια, αφού το Μέσο Ημερομίσθιο είναι (384 : 48) x 11 = 88 ευρώ μεικτά.

Συνεπώς ο παραπάνω εργαζόμενος δικαιούται 337,92 ευρώ επίδομα άδειας μεικτά και άρα 337,92 ευρώ – 54,07 (16% κρατήσεις για ΙΚΑ) = 283,85 ευρώ επίδομα άδειας καθαρά (αν ο υπολογισμός του επιδόματος άδειας γίνει με βάση το μεικτό ωρομίσθιο, θα πρέπει από το ποσό που υπολογίζουμε να αφαιρούμε ποσοστό 16% που είναι και οι νόμιμες κρατήσεις για το Ι.Κ.Α).

Επομένως ο εργαζόμενος του παραδείγματός μας δικαιούται συνολικά 621,77 ευρώ [= 337,92 ευρώ άδεια + 283,85 ευρώ επίδομα άδειας].

Σε περίπτωση μη χορήγησης από τον εργοδότη, λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια κ.λπ.), της νόμιμης άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος, εντός του ημερολογιακού έτους, ο πρώτος υποχρεούται να καταβάλει σε αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές άδειας επαυξημένες κατά 100%. Η σχετική αξίωση για πληρωμή της άδειας παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας.

Advertisements